Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jaworze:

tel. (0-33) 8172-195; (0-33) 8172-813; (0-33) 8172-534
faks (0-33) 8172 871
e-mail: sekretariat@jaworze.pl

Urząd Gminy Jaworze
43-384 UP Jaworze
skrytka pocztowa nr 25

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail. W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku (w załączeniu) o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Urzędu Gminy Jaworze.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.


Załączniki

  • 1 (doc 33.5 KB)