Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze

Urząd Gminy Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre elementy strony wykonane są w kontraście niespełniającym standardów podanych w podstawie prawnej.
 • Brak alternatywnych opisów hiperłączy.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Pliki video nie zawierają audiodeskrypcji dla osób niedosłyszących.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki video zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Talik.
 • E-mail: atalik@jaworze.pl
 • Telefon: 338286610

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Jaworze– Agnieszka Kózka
 • Adres: Urząd Gminy Jaworze
  ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
 • E-mail: akozka@jaworze.pl
 • Telefon: 338286600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy ul. Zdrojowa 82

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku można wejść dwoma wejściami. Główne od strony ul. Zdrojowej, do którego prowadzą schody i pochylnia. Za drzwiami znajduje się obszerny hol. Drugie od strony parkingu umiejscowionego za budynkiem urzędu. Bezpośrednio przed wejściem jest jeden stopień. Za drzwiami znajduje się mała przestrzeń, a następnie 2 schody prowadzące na właściwy poziom.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób poruszających się na wózku dostępna jest tylko część parteru z punktem obsługi interesanta i wejściem głównym. Do pozostałych przestrzeni prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład: pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do głównego wejścia prowadzi pochylnia. Przy wejściu od strony parkingu brak pochylni. W całym urzędzie nie ma platform, informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych.

4. Miejsca parkingowe

Za budynkiem urzędu, w pobliżu wejścia zapewniono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Jednak brak pochylni czy platform na schodach występujących z tej strony urzędu oraz zbyt mała przestrzeń za drzwiami nie pozwalają na korzystanie z tego wejścia wózkiem. Klient powinien objechać budynek i korzystać z wejścia głównego.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym. Dodatkowo w pobliżu budynku jest miejsce do wyprowadzania psów asystujących.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku można korzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. W przypadku zgłoszenia potrzeby urząd zapewnia kontakt z tłumaczem w ciągu 3 dni roboczych.

 

Sala ślubów w budynku „Pod Goruszką” ul. Szkolna 97

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do sali można wejść bezpośrednio z poziomu parkingu, od strony ul. Zdrojowej. Przed wejściem brak schodów. Bezpośrednio za drzwiami duża przestrzeń manewrowa.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób poruszających się na wózku dostępna prawie cała sala wraz z toaletą. Wyjątek stanowi mały fragment przeznaczony na scenę, na którą prowadzi 1 stopień.

3. Opis dostosowań, na przykład: pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Nie ma potrzeby stosowania pochylni czy platform. W pomieszczeniu nie ma informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych.

4. Miejsca parkingowe

W pobliżu budynku zapewniono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W sali można korzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. W przypadku zgłoszenia potrzeby urząd zapewnia kontakt z tłumaczem w ciągu 3 dni roboczych.

 

Sala sesyjna w Domu Gminnym „Pod Harendą”, ul. Pod Harendą 2

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku można wejść głównym wejściem od strony parkingu, do którego prowadzą schody i podjazd. Za drzwiami znajduje się korytarz prowadzący do drzwi sali, które znajdują się po lewej stronie.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób poruszających się na wózku dostępna jest cała sala oraz toaleta. Brak progów i schodów.

3. Opis dostosowań, na przykład: pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do głównego wejścia prowadzi podjazd. W pomieszczeniu nie ma platform, informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych.

4. Miejsca parkingowe

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się duży parking bez wydzielonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym. Dodatkowo w pobliżu budynku jest miejsce do wyprowadzania psów asystujących.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W sali można korzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego – w przypadku zgłoszenia potrzeby urząd zapewnia kontakt z tłumaczem w ciągu 3 dni roboczych.