Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze

Urząd Gminy Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre elementy strony wykonane są w kontraście niespełniającym standardów podanych w podstawie prawnej.
 • Brak alternatywnych opisów hiperłączy.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Pliki video nie zawierają audiodeskrypcji dla osób niedosłyszących.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki video zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Talik.
 • E-mail: atalik@jaworze.pl
 • Telefon: 338286610

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Jaworze– Agnieszka Kózka
 • Adres: Urząd Gminy Jaworze
  ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
 • E-mail: akozka@jaworze.pl
 • Telefon: 338286600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy ul. Zdrojowa 82

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: z tyłu, od strony parkingu oraz z przodu, gdzie znajduje się pochylnia dla osób korzystających z wózka ,
 • z tyłu urzędu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
 • istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie Gminy, po uprzednim zgłoszeniu.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.