Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze

Urząd Gminy Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre elementy strony wykonane są w kontraście niespełniającym standardów podanych w podstawie prawnej.
 • Brak alternatywnych opisów hiperłączy.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Pliki video nie zawierają audiodeskrypcji dla osób niedosłyszących.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki video zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Talik, atalik@jaworze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 828 66 10.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać do:

 

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Jaworze – w zastępstwie Anna Talik

Urząd Gminy Jaworze

ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze

Kancelaria główna- Dziennik podawczy (pokój nr 001-parter)

tel.: 33 828 66 00

e-mail: sekretariat@jaworze.pl

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Jaworze– w zastępstwie Anna Talik
 • Adres: Urząd Gminy Jaworze
  ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
 • E-mail: sekretariat@jaworze.pl
 • Telefon: 338286600

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy ul. Zdrojowa 82

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: z tyłu, od strony parkingu oraz z przodu, gdzie znajduje się pochylnia dla osób korzystających z wózka ,
 • z tyłu urzędu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
 • istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie Gminy, po uprzednim zgłoszeniu.