Rejestr zmian w biuletynie

16.07.2020

Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jaworze oraz jej jednostkom organizacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
protokół z XVII sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty"Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko meningokokom w ramach "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze" w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.07.2020

Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w strukturach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia apelu popierającego utworzenie w Kaniowie stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1132/11 o pow. 0,1449 ha, zabudowanej budynkiem nr 97 przy ul. Szkolnej, w drodze zakupu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jaworze oraz jej jednostkom organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.07.2020

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport głosowań Uchwała.169.2020.05.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport głosowań Uchwała.169.2020.05.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport głosowań Uchwała.170.2020.05.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport głosowań Uchwała.170.2020.05.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport głosowań Uchwała.171.2020.05.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport głosowań Uchwała.171.2020.05.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport głosowań Uchwała.172.2020.05.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport głosowań Uchwała.172.2020.05.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport głosowań Uchwała.173.2020.05.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport głosowań Uchwała.173.2020.05.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport głosowań Uchwała.174.2020.05.28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport głosowań Uchwała.174.2020.05.28.pdf
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna