Rejestr zmian w biuletynie

05.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników kadencja 2020-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników kadencja 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika.rtf"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników kadencja 2020-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika.rtf
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników kadencja 2020-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

31.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Jaworze za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Jaworze za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty na "Przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2019/2020"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Jaworze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna