Rejestr zmian w biuletynie

21.07.2020

Dotyczy dokumentu:
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zatwierdzenie wynikow konkursu.pdf"

16.07.2020

Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jaworze oraz jej jednostkom organizacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
protokół z XVII sesji Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie do złożenia oferty"Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko meningokokom w ramach "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze" w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna