Rejestr zmian w biuletynie

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lorek Paweł.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podkówka Zygmunt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podstawny Edward.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Putek Zbigniew.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ryrych Jerzy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczypka Krystyna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Urbaś Roman.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na 2 miesiące przed upływem kadencji RGJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjęcia regulaminu określającego "wynagrodzenie nauczycieli"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.10.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne w Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Jasienica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Czechowice-Dziedzice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Bestwina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Kozy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działki nr 2662/54 o pow. 0,0049 ha położonej przy ul. Średniej, w drodze zakupu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oferta realizacji zadania publicznego pn. "Aktywność i integracja w terenie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 300.000,00 ZŁ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyborze oferty"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna