Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.03.2021 12:40 SKU.7145.2.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2021-2025
12.03.2021 12:35 SKU.7145.2.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
11.03.2021 15:53 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej o przyznanie dodatku mieszkaniowego
24.02.2021 13:09 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
29.01.2021 10:21 SKU.6140.1.000003.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
14.01.2021 08:01 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
14.10.2020 14:16 OŚ.526.0001.2020 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021
26.06.2020 08:46 SKU.7145.13.2020 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
18.06.2020 15:59 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
13.03.2020 11:47 ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
13.02.2020 16:01 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości: stypendiów sportowych – „Jaworzańskie Stypendia Sportowe”, nagród sportowych – „Sportowe Laury Jaworza” i „Mentor Jaworzan”, a także wyróżnienia – Tytułu „Jaworzański Ambasador Sportu
10.02.2020 11:34 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
04.02.2020 10:59 SKU.6140.1.000004.2020 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2020 r.
10.10.2019 15:06 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał: w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze; w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze
10.10.2019 10:18 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 2 3 4 5 6 następna