Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2023 14:03 61/2023 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
24.08.2023 14:02 60/2023 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
20.07.2023 11:40 52/2023 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
08.05.2023 13:43 43/2023 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze w przedmiocie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 2022-2023
08.05.2023 13:40 42/2023 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze w przedmiocie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
28.04.2023 11:14 40/2023 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
28.04.2023 11:12 39/2023 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
12.12.2022 13:59 123/2022 o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
12.12.2022 13:53 122/2022 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11.05.2022 11:15 49/2022 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
04.02.2022 09:08 10/2022 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały dotyczącej Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024
04.02.2022 08:57 9/2022 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały dotyczącej Regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
28.01.2022 12:35 8/2022 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
02.09.2021 14:04 68/2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
11.06.2021 12:30 45/2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze

1 2 3 4 5 6 następna