Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2023 14:25 36/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
20.04.2023 14:23 35/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Jaworze"
19.04.2023 13:01 34/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023
19.04.2023 13:00 33/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.04.2023 12:59 31/2023 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2023 rok
19.04.2023 12:59 32/2023 w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy
19.04.2023 12:58 30/2023 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2022 rok
19.04.2023 12:57 29/2023 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Jaworze na lata 2023-2025
19.04.2023 12:55 28/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu
19.04.2023 12:54 27/2023 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem, dzierżawę, bezumowne korzystanie z lokali i nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Jaworze
19.04.2023 12:53 26/2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023, dotyczących zadań realizowanych na rzecz społeczności Gminy Jaworze w zakresach: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
19.04.2023 12:52 25/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pod nazwą: Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego pożarniczego w ramach zadania pod nazwą "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w gminie Jaworze
19.04.2023 12:51 23/2023 w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy
19.04.2023 12:51 24/2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023, dotyczących zadań realizowanych na rzecz społeczności Gminy Jaworze w zakresie wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
19.04.2023 12:50 22/2023 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2023 rok

1 2 3 następna