Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2022 12:34 XLIV/436/2022 w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
29.12.2022 12:33 XLIV/435/2022 w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
29.12.2022 12:32 XLIV/434/2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
29.12.2022 12:30 XLIV/433/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
29.12.2022 12:29 XLIV/432/2022 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
29.12.2022 12:28 XLIV/431/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bielsko-Biała
29.12.2022 12:27 XLIV/430/2022 o zmianie uchwały w sprawie zwonienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
29.12.2022 12:26 XLIV/429/2022 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.12.2022 12:25 XLIV/428/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
29.12.2022 12:24 XLIV/427/2022 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
29.12.2022 12:23 XLIV/425/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2023 rok
29.12.2022 12:23 XLIV/426/2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2023
29.12.2022 12:20 XLIV/424/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
29.12.2022 12:19 XLIV/423/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
08.12.2022 16:03 XLIII/422/2022 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/411/2022 z dnia 27 października 2022r. o zmianie uchwały Nr XVII/105/04 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Promocji Gminy Jaworze” oraz nadania statutu

1 2 3 4 5 6 następna