Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2019 12:45 Nr IX/102/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
26.07.2019 12:44 Nr IX/101/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
26.07.2019 12:43 Nr IX/100/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
26.07.2019 12:42 Nr IX/99/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
26.07.2019 12:40 Nr IX/98/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
26.07.2019 12:37 Nr IX/97/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
26.07.2019 12:35 Nr IX/96/2019 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
02.07.2019 12:26 Nr VIII/95/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
02.07.2019 12:25 Nr VIII/94/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
02.07.2019 12:24 Nr VIII/93/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
02.07.2019 12:23 Nr VIII/92/2019 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
02.07.2019 12:21 Nr VIII/91/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2018 rok
02.07.2019 12:20 Nr VIII/90/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
02.07.2019 12:19 Nr VIII/89/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaworze
02.07.2019 12:17 Nr VIII/88/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

1 2 3 4 5 następna