Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2016 10:09 NR XXIV/199/2016 sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
28.12.2016 09:59 NR XXIV/190/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2017 rok
01.12.2016 10:18 NR XXIII/182/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.12.2016 10:07 NR XXIV/198/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
01.12.2016 10:14 NR XXIII/179/2016 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
28.12.2016 10:07 NR XXIV/197/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1683/49 o pow. 0,0373 ha, w drodze darowizny
01.12.2016 10:16 NR XXIII/180/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
28.12.2016 10:05 NR XXIV/196/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 1683/36 i 1683/39 o łącznej pow. 0,0709 ha położonych przy ul. Słonecznej, w drodze zakupu
01.12.2016 10:17 NR XXIII/181/2016 o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
28.12.2016 10:04 NR XXIV/195/2016 w sprawie przyjęcia Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego
28.12.2016 10:03 NR XXIV/194/2016 w sprawie utworzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
28.12.2016 10:02 NR XXIV/193/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
28.12.2016 10:01 NR XXIV/192/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
28.12.2016 10:00 NR XXIV/191/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
28.12.2016 09:55 NR XXIV/189/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze

1 2 3 4 5 6 następna