Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2016 11:42 113/2014 zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS wraz z załącznikami i tabel wysokości dopłat z Funduszu na rok 2008, stanowiących zmienny załącznik nr 2 do tego regulaminu
26.10.2016 11:41 111/2014 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
26.10.2016 11:41 112/2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze
26.10.2016 11:40 108/2014 w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały Budżetowej Gminy Jaworze na 2014 rok wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej
26.10.2016 11:40 109/2014 w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Jaworze
26.10.2016 11:40 110/2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
26.10.2016 11:39 106/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie ws
26.10.2016 11:39 107/2014 w sprawie zmian w budżecie na rok 2014
26.10.2016 11:38 103/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Jaworze i dostarcza
26.10.2016 11:38 104/2014 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Jaworze
26.10.2016 11:38 105/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
26.10.2016 11:37 101/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Jaworze na 2014r.
26.10.2016 11:37 102/2014 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
26.10.2016 11:36 99/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Jaworze na 2014r.
26.10.2016 11:36 100/2014 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Jaworze

1 2 3 4 5 6 następna