Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2014 13:16 NR XXX/277/13 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jaworze do złożenia w imieniu Gminy Jaworze wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie
07.01.2014 12:17 NR XXX/276/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2014 rok
07.01.2014 12:10 NR XXX/275/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
07.01.2014 12:05 NR XXX/274/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
07.01.2014 12:03 NR XXX/273/13 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
07.01.2014 12:03 NR XXX/272/13 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
07.01.2014 12:00 NR XXX/271/13 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia w drodze przekazania - w trybie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990r.
07.01.2014 12:00 NR XXX/270/13 zmian w budżecie gminy na rok 2013
07.01.2014 11:57 NR XXX/269/13 zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze na lata 2013 - 2022
16.12.2013 14:36 NR XXIX/268/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
16.12.2013 14:34 NR XXIX/267/13 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze
16.12.2013 14:33 NR XXIX/266/13 w sprawie przejęcia od Powiatu Bielskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jaworze
16.12.2013 14:31 NR XXIX/265/13 w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jaworze na lata 2013-2028
16.12.2013 14:29 NR XXIX/264/13 w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Jaworze w zakresie telekomunikacji
16.12.2013 14:28 NR XXIX/263/13 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierowni

1 2 3 4 5 6 następna