Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2013 12:53 NR XX/194/12 w sprawie przekazania projektu statutu Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu w organizacji Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem uzgodnienia
04.01.2013 12:52 NR XX/193/12 w sprawie ustalenia dla Gminy Jaworze liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprze
04.01.2013 12:51 NR XX/192/12 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
04.01.2013 12:50 NR XX/191/12 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia w drodze przekazania - w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o
04.01.2013 12:45 NR XX/190/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze na lata 2013-2022
04.01.2013 12:43 NR XX/189/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013
04.01.2013 12:43 NR XX/188/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
04.01.2013 12:41 NR XX/187/12 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
04.01.2013 12:40 NR XX/186/12 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
04.01.2013 12:38 NR XX/184/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
04.01.2013 12:40 NR XX/185/12 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze na lata 2012 - 2022
12.12.2012 09:20 NR XIX/183/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
12.11.2012 14:52 NR XVIII/165/12 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
12.12.2012 09:18 NR XIX/182/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
12.12.2012 09:17 NR XIX/181/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze

1 2 3 4 5 6 następna