Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2012 08:04 NR XII/108/11 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
16.01.2012 08:04 NR XII/107/11 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
16.01.2012 08:02 NR XII/106/11 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jaworze
16.01.2012 08:02 NR XII/105/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze na lata 2012-2022
16.01.2012 07:56 NR XII/104/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2012
16.01.2012 07:55 NR XII/103/11 w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała w 2012r. zadania publicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej
16.01.2012 07:53 NR XII/102/11 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
16.01.2012 07:52 NR XII/101/11 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
16.01.2012 07:51 NR XII/100/11 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
16.01.2012 07:48 NR XII/99/11 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze na lata 2011-2022
16.01.2012 07:45 Nr XII/98/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
22.12.2011 08:56 NR XI/97/11 w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworzu na lata 2012-2017
22.12.2011 08:54 NR XI/96/11 w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki
22.12.2011 08:53 NR XI/95/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie Jaworze jako działka nr 1577/11, stanowiącej wewnętrzną drogę
22.12.2011 08:46 NR XI/94/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

1 2 3 4 5 6 następna