Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2006 08:20 Nr XXXIII/266/05 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
03.01.2006 17:07 Nr XXXIII/265/05 nieodpłatnego przejęcia działek zajętych pod drogę – ulicę Nad Rudawką w Jaworzu
03.01.2006 17:02 Nr XXXIII/264/05 wystąpienia o nabycie przez Gminę Jaworze z mocy prawa, nieodpłatnie nieruchomości obejmującej grunt zabudowany obiektem gminnej Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z Przedszkolem Publicznym Nr 1
03.01.2006 16:35 Nr XXXIII/263/05 restrukturyzacji zobowiązań podatkowych Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu stanowiących dochody budżetu Gminy Jaworze.
03.01.2006 15:04 Nr XXXIII/262/05 Uchwała budżetowa gminy Jaworze na rok 2006
02.01.2006 15:09 Nr XXXIII/261/05 uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006r.
02.01.2006 14:54 Nr XXXIII/260/05 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
02.01.2006 14:20 Nr XXXIII/259/05 zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2005-2013
25.11.2005 08:13 Nr XXXII/258/05 uchylenia Uchwały Nr XXXI/240/05 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 września 2005 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jaworze na lata 2006-2008
25.11.2005 08:05 Nr XXXII/257/05 uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008 na terenie gminy Jaworze
25.11.2005 07:57 Nr XXXII/256/05 upoważnienia Wójta Gminy Jaworze do zmiany okresu dzierżawy lokalu użytkowego, tj. gabinetu dentystycznego mieszczącego się w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Lecznicze
25.11.2005 07:46 Nr XXXII/255/05 nieodpłatnego przekazania pgr. 1080/12/13/14/15/16 stanowiących część ulicy Wypoczynkowej oraz pgr. 1080/29 tj. część ulicy Chabrowej na rzecz Gminy Jaworze
25.11.2005 07:36 Nr XXXII/254/05 przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
24.11.2005 14:58 Nr XXXII/253/05 zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
24.11.2005 14:41 Nr XXXII/252/05 przyjęcia regulaminu określającego "wynagrodzenia nauczycieli"

1 2 3 4 5 6 następna