Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2005 13:36 Nr XXV/183/04 ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszów za najem i dzierżawę lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych będących we władaniu gminy, a służących prowadzeniu działalności gosp
04.01.2005 13:04 Nr XXV/182/04 Uchwała budżetowa gminy Jaworze na rok 2005
04.01.2005 12:29 Nr XXV/181/04 uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005r.
04.01.2005 11:50 Nr XXV/180/04 zmian w budżecie gminy na 2004r
21.12.2004 15:55 Nr XXIV/179/04 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Jaworze, na rok 2005
21.12.2004 15:48 Nr XXIV/178/04 likwidacji Komunalnego Zakładu Budżetowego „Gospodarka Ściekowa w Gminie Jaworze”.
21.12.2004 15:43 Nr XXIV/177/04 upoważnienia przez Radę Gminy Jaworze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw objętych problematyką związaną z przyznawa
21.12.2004 15:37 Nr XXIV/176/04 wprowadzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2005-2013.
21.12.2004 15:11 Nr XXIV/175/04 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jaworze na rok 2005.
21.12.2004 13:15 Nr XXIV/174/04 przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2005
21.12.2004 10:16 Nr XXIV/173/04 ustalenia wzorów formularzy dla osób fizycznych oraz deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własn
20.12.2004 14:44 Nr XXIV/172/04 uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe
20.12.2004 14:15 Nr XXIV/171/04 określenia poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej
20.12.2004 13:43 Nr XXIV/170/04 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości dla podatników określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 do 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2005
20.12.2004 13:17 Nr XXIV/169/04 ustalenia podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych

1 2 3 4 5 6 następna