Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2013 09:35 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze
26.09.2013 14:57 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Promocji Gminy Jaworze
26.09.2013 07:22 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
23.09.2013 13:51 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014"
12.04.2013 11:00 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/211/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospoda
02.04.2013 10:28 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu
06.03.2013 14:56 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał: ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały nr XIX/183/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 11.12, 2012R.
21.02.2013 14:43 GI.6140.00001.2013 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2013 r.
13.12.2012 14:46 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.12.2012 12:03 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał: 1) w sprawie zasad usytuowania na terenie gm. Jaworze miejsc sprzedawania i podawania napojów alkoh.; 2) w sprawie ustalenia dla Gminy Jaworze liczby pkt sp
25.10.2012 09:53 protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013"
10.10.2012 10:28 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013"
05.10.2012 10:35 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
09.03.2012 10:51 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu..
30.01.2012 12:51 ogłoszenie o przekazaniu do zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaworze w 2012r.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 następna