Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2015 12:45 protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu GOPS
17.03.2015 13:58 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
09.02.2015 11:18 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz ...
26.01.2015 10:06 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie "przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2015 r."
27.10.2014 09:21 protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015"
09.10.2014 14:36 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015
16.05.2014 12:34 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy
10.04.2014 15:20 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy
31.03.2014 14:37 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze
17.02.2014 10:35 GI.6324.00002.2013 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
21.01.2014 14:43 GI.6140.00049.2013 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2014 r.
20.01.2014 11:42 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
20.01.2014 11:37 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności dla osób ...
22.11.2013 09:38 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
22.11.2013 09:35 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna