Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2018 09:48 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
18.05.2018 12:05 SKU.6140.1.000001.2018 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2018 r.
18.05.2018 12:05 SKU.6140.1.000001.2018 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2018 r.
02.05.2018 13:46 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Jaworze
02.05.2018 10:12 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
02.05.2018 07:48 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
05.04.2018 15:26 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
13.03.2018 14:43 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIX/232/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 -2019/2020.
09.03.2018 08:10 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały nr V/41/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze
09.03.2018 08:01 ogłoszenie o ponownych konsultacjach projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
23.02.2018 11:03 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowośi ich pobrania i wykorzystania
20.02.2018 14:04 USC.500.1.7.2018 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
30.01.2018 14:06 SKU.6140.1.000001.2018 ogłoszenie o konsultacjach projektu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2018 r.
10.01.2018 14:44 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
17.11.2017 07:16 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworze

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna