Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2019 13:51 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
26.08.2019 14:09 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
06.06.2019 14:53 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
08.05.2019 12:40 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
02.05.2019 12:19 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Jaworze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
02.05.2019 12:06 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art 33 i 34 ustawy - Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - Karta Nauczyciela
02.05.2019 12:02 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
03.04.2019 12:00 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIX/232/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/018-2019/2020
08.03.2019 12:07 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Jaworze
07.03.2019 15:54 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał: 1) w sprawie Statutu Gminy Jaworze, 2) • w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
06.02.2019 11:07 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
31.01.2019 13:24 SKU.6140.1.000002.2019 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2019 r.
24.01.2019 14:49 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
07.12.2018 11:51 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie 1) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności; 2) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych.
07.12.2018 11:47 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

1 2 3 4 5 6 następna