Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2023 14:10 MGK.6232.1.15.2023 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
24.08.2023 14:08 MGK.6232.1.14.2023 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
03.08.2023 14:22 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu.
22.06.2023 09:35 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu.
28.04.2023 12:05 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2022-2024 w Gminie Jaworze"
28.04.2023 11:18 MGK.6232.1.000015.2023 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
28.04.2023 11:16 MGK.6232.1.000014.2023 ogłoszenie o konsultacja projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
29.03.2023 13:30 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
26.01.2023 13:01 MGK.6140.1.00001.2023 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2023 r.
23.01.2023 10:30 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jaworze
23.01.2023 10:19 MGK.6232.1.000111.2022 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
18.01.2023 10:57 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności.
18.01.2023 10:49 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych
15.11.2022 10:11 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
13.10.2022 15:28 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe

1 2 3 4 5 6 następna