Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2021 14:09 SKU.4120.000001.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
23.08.2021 13:02 SKU.6140.1.000003.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
11.06.2021 12:25 SKU.7145.2.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
11.06.2021 12:18 SKU.4120.000001.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
02.06.2021 13:04 SKU.6140.1.000003.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
12.03.2021 12:40 SKU.7145.2.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2021-2025
12.03.2021 12:35 SKU.7145.2.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
11.03.2021 15:53 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej o przyznanie dodatku mieszkaniowego
24.02.2021 13:09 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
29.01.2021 10:21 SKU.6140.1.000003.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
14.01.2021 08:01 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
14.10.2020 14:16 OŚ.526.0001.2020 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021
26.06.2020 08:46 SKU.7145.13.2020 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
18.06.2020 15:59 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
13.03.2020 11:47 ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

1 2 3 4 5 6 następna