Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2019 14:40 GL.ZUZ.2.421.552.2019.KM/10958 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na 1)wykonanie urządzenia wodnego-wylotu kanalizacyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 3084; 2) korzystanie z usług wodnych poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z własnego gospodarstwa domowego oraz wód opadowych lub roztopowocyh, do rowu przydrożnego ulicy Kalwaria w Jaworzu
01.10.2019 14:43 WOOŚ.422.1.2018.EJ.3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o trwającym postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
03.09.2019 13:09 GL.ZUZ.2.421.330.2019.MB/9515 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do potoku Wysoki w km 3+367, na pgr 79/13, 79/20, 3172/11, obręb Jaworze
06.06.2019 15:00 GL.ZUZ.2.421.72.2019.BD.7137 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawe wygaszenia decyzji Starosty Bielskiego oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych oraz ścieków pokąpielowych z terenu BZLR do cieku Wysoki, za pośrednictwem istniejącego wylotu
06.06.2019 14:57 GL.ZUZ.2.421.149.2019.BD.7257 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usugę wodną tj. odprowadzenei wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego zespołu sześciu budynków mieszkalnych pgr 1103/103, 1103/29, 1103/105, 1103/37
29.05.2019 10:26 GL.ZUZ.2.421.157.2019.ak/6944 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzialenia pozwolenia wodnoprawngo na: 1)likwidacj ę urządzenia wodnego tj. wodociągu Dz160mmPE nad Potokiem Wysokim w km 3+798,5 w związku z przebudową istniejącej sieci wodociągowej (pgr 1128/2, 3042/1) 2) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - pod dniem Potoku Wysokiego w km 3+800 wodociągu Dz250mmPE w związku z przebudową istniejącej sieci wodociągowej (pgr 1128/2, 3042/1)
02.05.2019 12:47 GL.ZUZ.2.421.49.2019.ak/6519 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: a) wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego rowu poprzez jego zarurowanie rurociągiem o przekroju kołowym o średnicy 700 mm na odcinku o długości 83m, na działkach o numerze ewidencyjnym 462/31 oraz 3056 obręb Jaworze, gmina Jaworze, powiat bielski, b) likwidację odcinka rowu zlokalizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 462/31 oraz 3056 obręb Jaworze, gmina Jaworze, powiat bielski.
17.04.2019 10:15 GL.ZUZ.2.421.19.2019.BD.5196 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na prowwadzenie przez wody powierzchniowe - Potok Szeroki - projektowanej sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego w miejscowości Jawprze w ramach zadania pn. "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic Kwiatowej, Motylkowej i Zdrojowej w Jaworzu", gmina Jaworze, powiat bielski, woj. śląskie
12.03.2019 14:33 SKU.6220.000001.2019 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem działki numer 172/31 i 172/32 położonej w Jaworzu (obręb 0001 Jaworze)"
18.02.2019 14:22 GL.ZUZ.2.421.926.2018.BD/1576 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. systemu drenarskiego, rowu odwadniającegowylotu do rowu melioracyjnego R-D wraz z jego umocnieniem oraz na odwodnienie gruntów, obręb Czechowice-Dziedzice, działki nr 1026/23, 1033/4 oraz 1033/3, gmina Czechowice-Dziedzice, powiat bielski, województwo śląskie
28.12.2018 08:17 GL.ZUZ.2.421.677.2018.BD/10171 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu brzegowego do potoku Szeroki na dz. nr 3174/3 oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych
11.12.2018 08:50 GL.ZUZ.2.421.733B.2918 Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
14.11.2018 12:51 GL.RUZ.421.188.2018.BS Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Rudawka w km 5+236 linią kablową SN-15kV z rurociągiem teletechnicznym, metodą przewiertu sterowanego w rurze SRS-G 160, pod korytem cieku, na działce nr 3179/1, obręb Jaworze, stanowiącej tereny zamknięte
14.11.2018 12:46 GL.ZUZ.2.421.604.2018.BD/8425 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na 1) wykonanie urządzeń wodnych - zbiornika infiltrująco-odparowującego i tuneli drenażowych na działkach o nr ewid 3808/5 i 3808/9; 2) korzystania z wód w ramach usług wodnych - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z odwadniania terenu projektowanego zakłądi do rowu melioracyjnego R-65 ...
06.11.2018 08:18 GL.ZUZ.2.421.733B.2018.BD/7965 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do środiwks atj. do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu działek 1239/115, 1239/116, 1239/117, 1239/118, 1239/119, 1239/120, 1239/121, 1239/122, 1239/123 w Jaworzu w rejonie ulicy Cieszyńskiej do rowu melioracyjnego R-65 oraz na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna