Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2020 10:34 RS.6220.8.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Siemianowice Ślaskie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa stacji paliw płynnych i gazy LPG z wiatą dystrybutorową, myjnią ręczną, myjnią automatyczną i obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną i technologiczną, wewnętrznym układem drogowym i zjazdami w Siemianowicach przy ul. Wrocławskiej i Tarnogórskiej (dz. ew. nr 94/309, 595/306, 596/306, 597/309, 598/309, 599/306, 600/309, 601/309, 602/312, 603/311, 604/310, 605/309, 77/1, 76/1 - obręb ewidencyjny 003
02.03.2020 09:20 GL.ZUZ.2.421.814.2019.TL/RKW-2 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 4413S ul. Wapienicka wraz z przebudową drogi w Jaworzu"
08.01.2020 10:29 GL.ZUZ.2.421.678.2019/EP Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi i chodnika dla pieszych ul. Turystyczna w Jaworzu za pomocą istniejących wylotów W1a i W1b do zarurowanego rowu R-71, wylotu W-2 do zarurowanego rowu R-73 oraz wylotów W-3, W-4, W-5 i W-6 do potoku Szeroki, gm. Jaworze
17.12.2019 13:11 GL.ZUZ.2.421.719.2019.ak/12245 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy Ø160mm zlokalizowanego na pgr 194/9 do potoku Rudawka oraz na korzystanie z wód w ramach usług wodnych poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia powierzchni dachowych istniejącego i projektowanego budynku biurowego z garażem oraz terenów utwardzonych zlokalizowanych na pgr 194/7 do potoku Rudawka za pośrednictwem projektowanego wylotu
11.12.2019 13:16 GL.ZUZ.2.421.679.2019.EP/11974 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi i ścieżki rowerowej ul. Cisowej w Jaworzu za pomocą istniejących przepustów do rowów odwadniających na dz. nr 3128/32, obręb Jaworze
11.12.2019 13:13 GL.ZUZ.2.421.678.2019.EP/11970 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o udzielebie pozwolenia wodnoprawngo na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi i chodnika dla pieszych ul. Turystyczna w Jaworzu za pomocą istniejących wylotów W1a i W1B do zarurowanego rowu R-71 , wylotu W 2 do zarurowanego rowu R-73 oraz wylotów W3, W4, W5 i W6 do potoku Szeroki w m. Jaworze pow. bielski
06.11.2019 11:08 WOOŚ.420.14.2019.AM.19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot. planowanego przedsięwzicia pn. „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 4413S (ul. Wapienicka) wraz z przebudową drogi w Jaworzu”
31.10.2019 14:42 WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot. planowanego przedsięwzicia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
28.10.2019 14:40 GL.ZUZ.2.421.552.2019.KM/10958 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na 1)wykonanie urządzenia wodnego-wylotu kanalizacyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 3084; 2) korzystanie z usług wodnych poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z własnego gospodarstwa domowego oraz wód opadowych lub roztopowocyh, do rowu przydrożnego ulicy Kalwaria w Jaworzu
01.10.2019 14:43 WOOŚ.422.1.2018.EJ.3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o trwającym postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
03.09.2019 13:09 GL.ZUZ.2.421.330.2019.MB/9515 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do potoku Wysoki w km 3+367, na pgr 79/13, 79/20, 3172/11, obręb Jaworze
06.06.2019 15:00 GL.ZUZ.2.421.72.2019.BD.7137 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawe wygaszenia decyzji Starosty Bielskiego oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych oraz ścieków pokąpielowych z terenu BZLR do cieku Wysoki, za pośrednictwem istniejącego wylotu
06.06.2019 14:57 GL.ZUZ.2.421.149.2019.BD.7257 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usugę wodną tj. odprowadzenei wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego zespołu sześciu budynków mieszkalnych pgr 1103/103, 1103/29, 1103/105, 1103/37
29.05.2019 10:26 GL.ZUZ.2.421.157.2019.ak/6944 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzialenia pozwolenia wodnoprawngo na: 1)likwidacj ę urządzenia wodnego tj. wodociągu Dz160mmPE nad Potokiem Wysokim w km 3+798,5 w związku z przebudową istniejącej sieci wodociągowej (pgr 1128/2, 3042/1) 2) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - pod dniem Potoku Wysokiego w km 3+800 wodociągu Dz250mmPE w związku z przebudową istniejącej sieci wodociągowej (pgr 1128/2, 3042/1)
02.05.2019 12:47 GL.ZUZ.2.421.49.2019.ak/6519 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: a) wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego rowu poprzez jego zarurowanie rurociągiem o przekroju kołowym o średnicy 700 mm na odcinku o długości 83m, na działkach o numerze ewidencyjnym 462/31 oraz 3056 obręb Jaworze, gmina Jaworze, powiat bielski, b) likwidację odcinka rowu zlokalizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 462/31 oraz 3056 obręb Jaworze, gmina Jaworze, powiat bielski.

1 2 3 4 5 6 następna