Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2021 12:36 SKU.6220.0002.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Jaworze o wydanym zawiadomieniu w sprawie wszczęcia postępowania mającego na celu określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
27.05.2021 12:34 SKU.6220.0002.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
02.03.2021 13:41 GL.ZUZ.4210.830m2020.MŁ/RKW-2021-3806 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na likwidację odcinka i wykonanie nowego rowu przy ul. Bukowej w Jaworzu
04.02.2021 16:06 GL.ZUZ.2.4210.732m.2020.AK/RKW-2021-1494 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
21.12.2020 09:37 GL.ZUZ.2.4210.711m.2020.AK/RKW-2020-10303 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
09.11.2020 10:04 GL.ZUZ.2.4210.311m.2020.AK/RKW-2020-8777 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzone w sprawie udzielenia Gminie Jaworze pozwolenia wodnoprawnego.
15.10.2020 08:33 GL.RUZ.4210.135m.2020.AK zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych realizowanych w m. Jaworze, gm. Jaworze oraz w m. Jasienica, gm. Jasienica, pow. bielski, woj. śląskie w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi ulicy Niecałej wraz z odwodnieniem tej drogi oraz przebudową odbiornika dla odwodnienia drogi w miejscowości Jaworze"
29.09.2020 11:48 GL.ZUZ.2.4210.311m.2020.AK/RKW-2020-6942 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
04.09.2020 11:12 GL.ZUZ.2.4210.304m.2020.ML/RKW zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych, poprzez odprowadzanie ścieków będących mieszaniną wód opadowych lub roztopowych oraz oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z budynku jednorodzinnego zlokaliowanego na pgr 402/25 obręb Jaworze, za pośrednictwem istniejącego wylotu Ø200mm
09.04.2020 10:34 RS.6220.8.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Siemianowice Ślaskie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa stacji paliw płynnych i gazy LPG z wiatą dystrybutorową, myjnią ręczną, myjnią automatyczną i obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną i technologiczną, wewnętrznym układem drogowym i zjazdami w Siemianowicach przy ul. Wrocławskiej i Tarnogórskiej (dz. ew. nr 94/309, 595/306, 596/306, 597/309, 598/309, 599/306, 600/309, 601/309, 602/312, 603/311, 604/310, 605/309, 77/1, 76/1 - obręb ewidencyjny 003
02.03.2020 09:20 GL.ZUZ.2.421.814.2019.TL/RKW-2 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 4413S ul. Wapienicka wraz z przebudową drogi w Jaworzu"
08.01.2020 10:29 GL.ZUZ.2.421.678.2019/EP Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi i chodnika dla pieszych ul. Turystyczna w Jaworzu za pomocą istniejących wylotów W1a i W1b do zarurowanego rowu R-71, wylotu W-2 do zarurowanego rowu R-73 oraz wylotów W-3, W-4, W-5 i W-6 do potoku Szeroki, gm. Jaworze
17.12.2019 13:11 GL.ZUZ.2.421.719.2019.ak/12245 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy Ø160mm zlokalizowanego na pgr 194/9 do potoku Rudawka oraz na korzystanie z wód w ramach usług wodnych poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia powierzchni dachowych istniejącego i projektowanego budynku biurowego z garażem oraz terenów utwardzonych zlokalizowanych na pgr 194/7 do potoku Rudawka za pośrednictwem projektowanego wylotu
11.12.2019 13:16 GL.ZUZ.2.421.679.2019.EP/11974 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi i ścieżki rowerowej ul. Cisowej w Jaworzu za pomocą istniejących przepustów do rowów odwadniających na dz. nr 3128/32, obręb Jaworze
11.12.2019 13:13 GL.ZUZ.2.421.678.2019.EP/11970 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o udzielebie pozwolenia wodnoprawngo na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi i chodnika dla pieszych ul. Turystyczna w Jaworzu za pomocą istniejących wylotów W1a i W1B do zarurowanego rowu R-71 , wylotu W 2 do zarurowanego rowu R-73 oraz wylotów W3, W4, W5 i W6 do potoku Szeroki w m. Jaworze pow. bielski

1 2 3 4 5 6 następna