Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2023 09:59 GL.ZUZ.2.4210.453.2023.MZD zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1) wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji bytowej do rowu na nr ew. 779/25; 2) korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z budynku mieszkalnego jednorodzinnego na pgr nr 779/21
01.09.2023 11:36 GL.ZUZ.2.4210.296.2023.AS zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na 1) usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych roztopowych przy ul. Górkiej do rowu melioracyjnego; 2) wykonanie urządzenia wodnego - wykonanie wylotu kanalizacji do rowu melioracyjnego
24.08.2023 15:43 GL.ZUZ.2.4210.276.2023.TL zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. przebudowy urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-65 (o nazwie Pelchrim)
24.08.2023 15:42 GL.ZUZ.2.4210.277.2023.TL zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. korzystania z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie istniejącym wylotem do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-65 (o nazwie Pelchrim)
02.08.2023 09:44 GL.ZUZ.2.4210.128.2023.TL zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi BZLR SOD w zakresie korzystania z wód w ramach usług wodnych poprzez odprowadzanie do potoku Wysoki [...], ścieków stanowiących zmieszane wody opadowe lub roztopowe oraz ścieki przemysłowe [...]
30.06.2023 08:57 GL.ZUZ.2.4210.385.2023.MS zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na korzystania z wód w ramach usług wodnych poprzez odprowadzania podczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej[...] do cieku Szerokiego
16.06.2023 11:25 GL.ZUZ.2.4210.133.2023.HS zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Jaworze
13.06.2023 08:24 GKOŚ.6220.5.2023 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zakończonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Komorowice-Skoczów, odgałęzienie do SG Jaworze/Jasienica (przełożenie fragmentu sieci wraz z rozbiórką odcinków nieczynnych) na terenie dz. nr 1223/2, 1223/4, 1222 (obr. Jasienica) oraz dz. nr 3040/6 (obr. Jaworze) bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
31.05.2023 10:23 GL.ZUZ.2.4217.4.2023.MZD zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące cieku Kamiennego Potoku obiektu mostowego usytuowanego na pgr. 1639/4; 1636/8; 1636/9
29.05.2023 09:02 GL.ZUZ.2.4210.189.2023.BK zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujących odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia terenu zakładu "Atarex" do potoku Rudawka
12.05.2023 10:32 GKOŚ.6220.5.2023 obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Komorowice-Skoczów, odgałęzienie do SG Jaworze/Jasienica (przełożenie fragmentu sieci wraz z rozbiórką odcinków nieczynnych) na terenie dz. nr 1223/2, 1223/4, 1222 (obr. Jasienica) oraz dz. nr 3040/6 (obr. Jaworze)
20.03.2023 14:03 GKOŚ.6220.5.2023 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Komorowice-Skoczów, odgałęzienie do SG Jaworze/Jasienica (przełożenie fragmentu sieci wraz z rozbiórką odcinków nieczynnych) na terenie dz. nr 1223/2, 1223/4, 1222 (obr. Jasienica) oraz dz. nr 3040/6 (obr. Jaworze)
20.01.2023 12:23 GL.ZUZ.2.4100.18.2022.EN zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód powierzchniowych zlokalizowanego na potoku Wysoki w Jaworzu
19.01.2023 14:07 GL.ZUZ.2.4210.509.2022.MZD zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przepustu na potoku Rudawka na pgr 176/9, 186/8, 186/7, 194/12, 194/11, 213/41, 213/42 obręb Jaworze
30.12.2022 10:37 GL.ZUZ.2.4210.751.2022.HS zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych polegające na odprowadzaniu o urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-57 w zlewni potoku Rudawka

1 2 3 4 5 6 następna