Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.09.2021 12:25 GL.ZUZ.2.4210.611.2021.BK zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm do cieku wodnego Wysoki Potok; udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu francuskiego nr 1 , nr 2, udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód opadowych lub roztopowych, pochodzących ze zlewni ...
19.08.2021 07:24 GL.ZUZ.2.4210.247.2021.DM zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w całości pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wody z rowu R-62 w km 0+300 na staw oraz odprowadzenie wody ze stawu w październiku do rowu R-62 w km 0+265; pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - stawu ziemnego, położonego na pgr 2442/5 gm. Jaworze
16.08.2021 12:55 GL.ZUZ.2.4210.485.2021.MŁ zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-76 w Jaworzu w rejonie ulicy Cisowej poprzez jego zarurowanie rurami o średnicy 300mm, na pgr 1811/20, 1811/23
16.08.2021 10:08 SKU.6220.0002.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszeniu postępowania administracyjnego
20.07.2021 12:28 GL.ZUZ.2.4210.284.2021.AK zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na 1) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - od dnem potoku Wysokiego wodociągu o średnicy 90mm [;...] na działkach o numerach ewidencyjnych 1089/4, 741/23, 741/5; 2) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - pod dnem potoku Wysokiego kanalizacji o średnicy 200 mm na [...] na działkach o numerach ewidencyjnych 1089/4, 741/23, 741/5
13.07.2021 11:34 WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot. przedsięwzięcia pn:„Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovské Bohunice”
27.05.2021 12:36 SKU.6220.0002.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Jaworze o wydanym zawiadomieniu w sprawie wszczęcia postępowania mającego na celu określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
27.05.2021 12:34 SKU.6220.0002.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
02.03.2021 13:41 GL.ZUZ.4210.830m2020.MŁ/RKW-2021-3806 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na likwidację odcinka i wykonanie nowego rowu przy ul. Bukowej w Jaworzu
04.02.2021 16:06 GL.ZUZ.2.4210.732m.2020.AK/RKW-2021-1494 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
21.12.2020 09:37 GL.ZUZ.2.4210.711m.2020.AK/RKW-2020-10303 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
09.11.2020 10:04 GL.ZUZ.2.4210.311m.2020.AK/RKW-2020-8777 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzone w sprawie udzielenia Gminie Jaworze pozwolenia wodnoprawnego.
15.10.2020 08:33 GL.RUZ.4210.135m.2020.AK zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych realizowanych w m. Jaworze, gm. Jaworze oraz w m. Jasienica, gm. Jasienica, pow. bielski, woj. śląskie w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi ulicy Niecałej wraz z odwodnieniem tej drogi oraz przebudową odbiornika dla odwodnienia drogi w miejscowości Jaworze"
29.09.2020 11:48 GL.ZUZ.2.4210.311m.2020.AK/RKW-2020-6942 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
04.09.2020 11:12 GL.ZUZ.2.4210.304m.2020.ML/RKW zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych, poprzez odprowadzanie ścieków będących mieszaniną wód opadowych lub roztopowych oraz oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z budynku jednorodzinnego zlokaliowanego na pgr 402/25 obręb Jaworze, za pośrednictwem istniejącego wylotu Ø200mm

1 2 3 4 5 6 następna