Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2016 14:52 SKU.411.1.2016 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY JAWORZE NA LATA 2016-2019
15.02.2016 14:47 SKU.602.2.2016 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA WYROBÓWZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JAWORZE
28.01.2016 14:27 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz liczbę punktów przyznaną pos
20.01.2016 14:23 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2016
21.09.2015 13:20 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze”
09.02.2015 11:12 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz ...
26.01.2015 10:10 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2015 r.
09.10.2014 14:41 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015 "
31.03.2014 13:33 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze
17.02.2014 10:42 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
21.01.2014 14:51 GI.6140.00049.2013 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2014 r.
20.01.2014 11:45 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
20.01.2014 11:41 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności dla osób ...
23.09.2013 13:55 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014"
12.04.2013 10:51 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/211/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospoda

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna