Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2019 11:47 41 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 2018-2020
18.03.2019 07:47 22/2019 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawio własności gruntu stanowiącego własność Gminy Jaworze
12.04.2018 11:43 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/185/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Jaworzu
22.12.2017 13:00 ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
22.12.2017 13:00 ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 2018-2020
16.08.2017 12:16 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
16.08.2017 12:08 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2017-2021
04.08.2017 12:37 66/2017 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze
05.06.2017 21:22 35/2017 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
30.01.2017 14:08 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
03.11.2016 16:42 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.10.2016 14:14 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
27.06.2016 12:12 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
20.06.2016 12:10 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarow
01.06.2016 09:16 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna