Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2017 12:37 66/2017 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze
05.06.2017 21:22 35/2017 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
30.01.2017 14:08 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
03.11.2016 16:42 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.10.2016 14:14 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
27.06.2016 12:12 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
20.06.2016 12:10 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarow
01.06.2016 09:16 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
25.04.2016 14:40 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
25.04.2016 14:37 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
25.04.2016 14:30 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położony
18.02.2016 15:32 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze”
15.02.2016 14:52 SKU.411.1.2016 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY JAWORZE NA LATA 2016-2019
15.02.2016 14:47 SKU.602.2.2016 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA WYROBÓWZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JAWORZE
28.01.2016 14:27 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz liczbę punktów przyznaną pos

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna