Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2021 14:04 68/2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
11.06.2021 12:30 45/2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
12.03.2021 12:32 26/2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
11.12.2020 12:14 109/2020 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
16.10.2020 12:52 96/2020 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
16.10.2020 12:48 95/2020 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
16.10.2020 12:47 94/2020 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.08.2020 09:19 79/2020 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 2018-2020
26.06.2020 09:56 66/20 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
25.06.2020 16:39 63/20 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
25.06.2020 16:37 64/20 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
25.06.2020 16:31 65/20 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
20.05.2020 13:44 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały d. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
16.03.2020 14:26 31/2020 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
13.03.2020 11:16 32/20 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej

1 2 3 4 5 6 następna