Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2021 13:11 Nr XXVII/261/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
11.05.2021 13:10 Nr XXVII/260/2021 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
01.04.2021 08:42 Nr XXVI/259/2021 w sprawie uznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu za zasadną
01.04.2021 08:41 Nr XXVI/258/2021 w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
01.04.2021 08:40 Nr XXVI/257/2021 w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
01.04.2021 08:40 Nr XXVI/256/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
01.04.2021 08:38 Nr XXVI/255/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
01.04.2021 08:38 Nr XXVI/254/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
01.04.2021 08:35 Nr XXVI/253/2021 w sprawie wyrażenia zgody sprzedaży na rzecz TAURON Nowe Technologie S.A. infrastruktury oświetlenia ulicznego
31.03.2021 14:57 Nr XXVI/252/2021 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
31.03.2021 14:55 Nr XXVI/251/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
31.03.2021 14:55 Nr XXVI/250/2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Jaworze
31.03.2021 14:53 Nr XXVI/249/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
31.03.2021 14:52 Nr XXVI/248/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2021-2025
31.03.2021 14:51 Nr XXVI/247/2021 o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

poprzednia 1 2 3 4 5 następna