Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2021 08:35 Nr XXVI/253/2021 w sprawie wyrażenia zgody sprzedaży na rzecz TAURON Nowe Technologie S.A. infrastruktury oświetlenia ulicznego
31.03.2021 14:57 Nr XXVI/252/2021 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
31.03.2021 14:55 Nr XXVI/250/2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Jaworze
31.03.2021 14:55 Nr XXVI/251/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
31.03.2021 14:53 Nr XXVI/249/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
31.03.2021 14:52 Nr XXVI/248/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2021-2025
31.03.2021 14:51 Nr XXVI/247/2021 o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
31.03.2021 14:50 Nr XXVI/246/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
31.03.2021 14:48 Nr XXVI/245/2021 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
31.03.2021 14:47 Nr XXVI/244/2021 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
31.03.2021 14:45 Nr XXVI/243/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
31.03.2021 14:43 Nr XXVI/242/2021 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
04.03.2021 14:51 Nr XXV/241/2021 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
04.03.2021 14:38 Nr XXV/240/2021 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
09.02.2021 13:16 Nr XXIV/239/2021 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Jaworze w sprawie rozważenia propozycji wprowadzenia na ul. Średniej w Jaworzu ruchu jednokierunkowego

poprzednia 1 2 3 następna