Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2021 15:57 Nr XXVIII/279/2021 w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Jaworze
01.07.2021 15:56 Nr XXVIII/278/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
01.07.2021 15:54 Nr XXVIII/277/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
01.07.2021 15:52 Nr XXVIII/276/2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
01.07.2021 15:51 Nr XXVIII/275/2021 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
01.07.2021 15:49 Nr XXVIII/274/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
01.07.2021 15:48 Nr XXVIII/273/2021 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
01.07.2021 15:47 Nr XXVIII/272/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2020 rok
01.07.2021 15:46 Nr XXVIII/271/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
01.07.2021 15:45 Nr XXVIII/270/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaworze
01.07.2021 15:42 Nr XXVIII/269/2021 w sprawie a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
11.05.2021 14:36 Nr XXVII/268/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
11.05.2021 14:35 Nr XXVII/267/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
11.05.2021 14:34 Nr XXVII/265/2021 w sprawie przekazania ponaglenia według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Bielsku-Białej
11.05.2021 14:34 Nr XXVII/266/2021 w sprawie przekazania skargi według właściwości Wojewodzie Śląskiemu

1 2 3 4 następna