Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2020 12:33 Nr XVII/170/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
02.06.2020 12:31 Nr XVII/169/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
30.04.2020 09:10 Nr XVI/168/2020 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
30.04.2020 09:10 Nr XVI/167/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2020 r.
30.04.2020 09:08 Nr XVI/166/2020 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
30.04.2020 09:06 Nr XVI/165/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
30.04.2020 09:05 Nr XVI/164/2020 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
30.04.2020 09:05 Nr XVI/163/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2019 rok
30.04.2020 09:03 Nr XVI/162/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
30.04.2020 09:03 Nr XVI/161/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szczyrk
30.04.2020 09:01 Nr XVI/160/2020 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
30.04.2020 08:58 Nr XVI/159/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2018-2020 – etap III – rok 2020
30.04.2020 08:56 Nr XVI/158/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
30.04.2020 08:54 Nr XVI/157/2020 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
04.03.2020 12:33 Nr XV/156/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna