Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2020 12:52 Nr XVIII/185/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
15.07.2020 12:51 Nr XVIII/184/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1132/11 o pow. 0,1449 ha, zabudowanej budynkiem nr 97 przy ul. Szkolnej, w drodze zakupu
15.07.2020 12:51 Nr XVIII/183/2020 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jaworze oraz jej jednostkom organizacyjnym
15.07.2020 12:50 Nr XVIII/182/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
15.07.2020 12:49 Nr XVIII/181/2020 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
15.07.2020 12:48 Nr XVIII/180/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
15.07.2020 12:46 Nr XVIII/179/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaworze
15.07.2020 12:46 Nr XVIII/178/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
15.07.2020 12:45 Nr XVIII/177/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
15.07.2020 12:44 Nr XVIII/176/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
15.07.2020 12:42 Nr XVIII/175/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
02.06.2020 12:39 Nr XVII/174/2020 w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
02.06.2020 12:38 Nr XVII/173/2020 w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
02.06.2020 12:37 Nr XVII/172/2020 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
02.06.2020 12:36 Nr XVII/171/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna