Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2020 12:47 Nr XX/200/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 181/64 o pow. 0,7426 ha, położonej w Jaworzu, w drodze zakupu
23.09.2020 12:46 Nr XX/199/2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
23.09.2020 12:44 Nr XX/198/2020 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
23.09.2020 12:42 Nr XX/197/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
23.09.2020 12:28 Nr XX/196/2020 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
10.09.2020 11:59 Nr XIX/195/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 1239/103, działka 1239/104 oraz udziału 2/11 części w działce 1239/93
15.07.2020 13:10 Nr XVIII/194/2020 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w strukturach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej
15.07.2020 13:10 Nr XVIII/193/2020 w sprawie przyjęcia apelu popierającego utworzenie w Kaniowie stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
15.07.2020 13:09 Nr XVIII/192/2020 o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
15.07.2020 13:08 Nr XVIII/191/2020 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
15.07.2020 13:07 Nr XVIII/190/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
15.07.2020 13:04 Nr XVIII/189/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
15.07.2020 12:59 Nr XVIII/188/2020 o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
15.07.2020 12:58 Nr XVIII/187/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.07.2020 12:57 Nr XVIII/186/2020 w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Jaworze

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna