Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2020 14:41 Nr XXIII/230/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
29.12.2020 14:37 Nr XXIII/229/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bielsko-Biała
29.12.2020 14:37 Nr XXIII/228/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie jako: działki 1239/94, 1239/97, 1239/98, 1239/99, 1239/100, 1239/101, 1239/102 oraz udziału 8/11 części w działce 1239/93
29.12.2020 14:30 Nr XXIII/227/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
29.12.2020 14:29 Nr XXIII/226/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
29.12.2020 14:22 Nr XXIII/225/2020 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
29.12.2020 14:18 Nr XXIII/224/2020 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
29.12.2020 14:16 Nr XXIII/223/2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
29.12.2020 14:15 Nr XXIII/222/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
29.12.2020 14:11 Nr XXIII/221/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa kotłowni oraz wymiana instalacji wewnętrznej c.o. dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu”
29.12.2020 14:09 Nr XXIII/220/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2021 rok
29.12.2020 14:08 Nr XXIII/219/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
08.12.2020 12:26 Nr XXII/218/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
08.12.2020 12:24 Nr XXII/217/2020 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Jaworze na lata 2021-2024
08.12.2020 12:23 Nr XXII/216/2020 o zmianie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

1 2 3 4 5 6 następna