Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2019 09:29 Nr VII/84/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Przestrzeni Publicznej Rady Gminy Jaworze
28.05.2019 09:29 Nr VII/85/2019 w sprawie powołania Komisji Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego
28.05.2019 09:28 Nr VII/83/2019 w sprawie powołania Komisji Środowiska i Przestrzeni Publicznej
28.05.2019 09:27 Nr VII/82/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Lokalnego Rady Gminy Jaworze
28.05.2019 09:26 Nr VII/81/2019 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Lokalnego
28.05.2019 09:25 Nr VII/80/2019 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
28.05.2019 09:25 Nr VII/79/2019 w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu
28.05.2019 09:24 Nr VII/78/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
28.05.2019 09:23 Nr VII/77/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
28.05.2019 09:22 Nr VII/76/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Jaworze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
28.05.2019 09:21 Nr VII/75/2019 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Gminy Jaworze do Zespołu do rozpatrywania wniosków o wynajem lokali mieszkalnych
28.05.2019 09:20 Nr VII/74/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze
28.05.2019 09:17 Nr VII/73/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
28.05.2019 09:16 Nr VII/72/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 2018-2020
28.05.2019 09:15 Nr VII/71/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna