Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2019 10:52 Nr XIII/131/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz na odstąpienie od jej sprzedaży w drodze przetargu
12.12.2019 10:50 Nr XIII/129/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki 1803/53, 1803/32, 1788/14, 1786/7 - ul. Myśliwska
12.12.2019 10:49 Nr XIII/128/2019 w sprawie opłaty targowej
12.12.2019 10:48 Nr XIII/127/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
12.12.2019 10:46 Nr XIII/126/2019 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
12.12.2019 10:42 Nr XIII/125/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
12.12.2019 10:39 Nr XIII/124/2019 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
25.11.2019 12:24 Nr XII/123/2019 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica
25.11.2019 12:22 Nr XII/122/2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
25.11.2019 12:18 Nr XII/121/2019 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
30.10.2019 10:25 Nr XI/120/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
30.10.2019 10:24 Nr XI/119/2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze
30.10.2019 10:22 Nr XI/118/2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze
30.10.2019 10:22 Nr XI/117/2019 przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020
30.10.2019 10:19 Nr XI/116/2019 o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna