Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2018 15:55 Nr XXXIX/299/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
26.03.2018 14:21 Nr XXXVIII/298/2018 o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
26.03.2018 14:20 Nr XXXVIII/297/2018 w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
26.03.2018 14:19 Nr XXXVIII/296/2018 w sprawie zmiany uchwały nr V/41/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze
26.03.2018 14:19 Nr XXXVIII/295/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2018 r.
26.03.2018 14:18 Nr XXXVIII/294/2018 w sprawie potrzeby realizacji zadania „Wymiana siedzisk ławek na widowni Amfiteatru w Jaworzu” w oparciu o środki budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych
26.03.2018 14:17 Nr XXXVIII/293/2018 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
26.03.2018 14:16 Nr XXXVIII/292/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
26.03.2018 14:15 Nr XXXVIII/291/2018 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
06.03.2018 14:02 NR XXXVII/290/2018 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
06.03.2018 14:01 NR XXXVII/289/2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Jaworze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
06.03.2018 13:58 NR XXXVII/288/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jaworze na lata 2018-2022
06.03.2018 13:56 NR XXXVII/287/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 397/41 o pow. 0,0005 ha stanowiącej działkę zajętą pod drogę wewnętrzną - ul. Magnolii, w drodze darowizny
06.03.2018 13:56 NR XXXVII/286/2018 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jaworze”
06.03.2018 13:55 NR XXXVII/285/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła

poprzednia 1 2 3 4 5 następna