Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2018 13:42 Nr XLII/314/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze za 2017 rok
14.06.2018 13:41 Nr XLII/313/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
14.06.2018 13:36 Nr XLII/312/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
24.05.2018 12:54 Nr XLI/311/2018 w sprawie uszczegółowienia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze
24.05.2018 12:54 Nr XLI/310/2018 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
18.05.2018 09:27 Nr XL/309/2018 o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
18.05.2018 09:26 Nr XL/308/2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
18.05.2018 09:25 Nr XL/307/2018 o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
18.05.2018 09:23 Nr XL/306/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Jaworze
18.05.2018 09:23 Nr XL/305/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2018-2020 – etap I – rok 2018
18.05.2018 09:17 Nr XL/304/2018 sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
18.05.2018 09:14 Nr XL/303/2018 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
19.04.2018 15:59 Nr XXXIX/302/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
19.04.2018 15:58 Nr XXXIX/301/2018 w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
19.04.2018 15:57 Nr XXXIX/300/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w 2018 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna