Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2018 14:07 Nr XLIV/343/2018 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
16.10.2018 14:07 Nr XLIV/344/2018 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
16.10.2018 14:05 Nr XLIV/342/2018 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
16.10.2018 14:04 Nr XLIV/341/2018 w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne w Gminie Jaworze
16.10.2018 14:00 Nr XLIV/339/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Jasienica
16.10.2018 14:00 Nr XLIV/340/2018 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
16.10.2018 13:59 Nr XLIV/338/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Istebna
16.10.2018 13:58 Nr XLIV/337/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Czechowice-Dziedzice
16.10.2018 13:57 Nr XLIV/336/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Bestwina
16.10.2018 13:55 Nr XLIV/335/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Kozy
16.10.2018 13:54 Nr XLIV/333/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działki nr 2662/54 o pow. 0,0049 ha położonej przy ul. Średniej, w drodze zakupu
16.10.2018 13:54 Nr XLIV/334/2018 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
16.10.2018 13:52 Nr XLIV/332/2018 w sprawie Statutu Gminy Jaworze
16.10.2018 13:51 Nr XLIV/331/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
16.10.2018 13:49 Nr XLIV/330/2018 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

1 2 3 4 5 następna