Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2017 11:02 NR XXVIII/214/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność Gminy Jaworze
26.04.2017 10:57 NR XXVIII/213/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
26.04.2017 10:40 NR XXVIII/212/2017 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
26.04.2017 10:56 NR XXVIII/211/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego”
04.04.2017 12:59 NR XXVII/210/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
24.03.2017 09:10 NR XXVI/209/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego”
24.03.2017 09:09 NR XXVI/208/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
24.03.2017 09:07 NR XXVI/207/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
24.03.2017 09:03 NR XXVI/206/2017 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jaworze dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
24.03.2017 09:03 NR XXVI/205/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
24.03.2017 09:00 NR XXVI/204/2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaworze przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
24.03.2017 08:57 NR XXVI/203/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
24.03.2017 08:50 NR XXVI/202/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
16.02.2017 08:11 NR XXV/201/2017 o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
16.02.2017 08:06 NR XXV/200/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

poprzednia 1 2 3 4 5