Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2018 08:50 NR XXXV/273/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworze
02.01.2018 08:50 NR XXXV/274/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
02.01.2018 08:48 NR XXXV/272/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
02.01.2018 08:47 NR XXXV/271/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
02.01.2018 08:46 NR XXXV/270/2017 w sprawie opłaty targowej
02.01.2018 08:44 NR XXXV/269/2017 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
02.01.2018 08:43 NR XXXV/268/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
02.01.2018 08:42 NR XXXV/267/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
02.01.2018 08:41 NR XXXV/266/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2018 rok
02.01.2018 08:36 NR XXXV/265/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
29.11.2017 12:14 NR XXXIV/264/2017 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi w Jaworzu
29.11.2017 12:12 NR XXXIV/263/2017 o zmianie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Jaworze
29.11.2017 12:11 NR XXXIV/262/2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu
29.11.2017 12:10 NR XXXIV/261/2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaworze przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
29.11.2017 12:08 NR XXXIV/260/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

1 2 3 4 5 następna