Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2016 11:33 NR XVIII/154/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
25.05.2016 14:49 NR XVIII/153/2016 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
25.05.2016 14:46 NR XVIII/152/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze i warunków oraz trybu skł
25.05.2016 14:46 NR XVIII/151/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
25.05.2016 14:42 NR XVIII/150/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekre
25.05.2016 14:40 NR XVIII/149/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2015 rok
25.05.2016 14:38 NR XVIII/148/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2015 rok
25.05.2016 14:37 NR XVIII/147/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu za 2015 rok
25.05.2016 14:34 NR XVIII/146/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze za 2015 rok
25.05.2016 14:32 NR XVIII/145/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
25.05.2016 14:29 NR XVIII/144/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
05.05.2016 11:53 NR XVII/143/2016 w sprawie połączenia placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej w Jaworzu, z jednostką organizacyjną pomocy społecznej – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworzu
05.05.2016 11:52 NR XVII/142/2016 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
05.05.2016 11:45 NR XVII/141/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Bielsko-Biała - Wapienica
05.05.2016 11:43 NR XVII/140/2016 w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY JAWORZE NA LATA 2016 - 2019

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna