stanowienie i ogłaszanie prawa miejscowego

­

STANOWIENIE I OGŁASZANIE PRAWA MIEJSCOWEGO

Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Akty te są źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły (Konstytucja RP, art. 87 i 94 - Dz. U. 1997.78.483.). Omawiane akty obejmują dwie grupy przepisów: do pierwszej należą te, które są stanowione na podstawie upoważnień ustawowych (m. in. statuty jednostek samorządu terytorialnego), do drugiej - przepisy porządkowe, pozostające w kompetencji rad gmin i powiatów. Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego (tak jak ustaw i rozporządzeń) jest ich ogłoszenie. Wchodzą one w życie z dniem ogłoszenia lub po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jeżeli przepisy odrębne lub akty prawa miejscowego nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.

Przepisy porządkowe mogą być wydawane w zakresie nie uregulowanym w ustawach czy innych powszechnie obowiązujących przepisach, jeżeli ich ustanowienie jest niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W przypadkach nie cierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt gminy lub zarząd powiatu - w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady - odpowiednio - gminy lub powiatu. Nie przedstawienie do zatwierdzenia lub nie zatwierdzenie takiego zarządzenia, skutkuje określeniem przez radę gminy lub powiatu terminu utraty jego mocy obowiązującej. Przepisy porządkowe organów samorządu gmin i powiatów ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, ogłoszenia w środkach masowego przekazu lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Rozporządzenia porządkowe wydawane przez wojewodów przekazują oni niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów oraz marszałkom województw, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie rozporządzenie ma być stosowane.

Zaskarżenie przepisu do sądu administracyjnego przysługuje każdej osobie fizycznej lub prawnej, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej. Zaskarżenie musi być poprzedzone bezskutecznym wezwaniem organu samorządu, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

RADY GMIN mogą ustanawiać przepisy gminne w zakresie:
- wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
- organizacji urzędów i instytucji gminnych,
- budżetu gminy,
- podatków i opłat określonych w odrębnych ustawach,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zasad zarządu mieniem gminy,
- zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- przepisy porządkowe (uwarunkowane jak wyżej).
Urząd gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe są organami promulgacyjnymi dla aktów prawa miejscowego. Ogłasza się tam:

  • akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
  • akty prawa miejscowego stanowionego przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy,
  • akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
  • wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy,
  • przepisy porządkowe wydane przez organ powiatu; porozumienia o powierzeniu przez wojewodę prowadzenia spraw z zakresu swojej właściwości organom samorządu terytorialnego z obszaru województwa,
  • statuty województw, urzędów wojewódzkich, powiatów, gmin, związków międzygminnych, związków powiatów,
  • budżety województw oraz sprawozdania z wykonania budżetów województw,
  • obwieszczenia o rozwiązaniu z mocy prawa: sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy,
  • inne akty prawne, w tym informacje i obwieszczenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

Z przepisów gminnych w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym muszą być ogłaszane te, co do których istnieje wymóg ustawowy takiego ogłoszenia.
Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe wydają wojewodowie; na nich też ciąży obowiązek prowadzenia pełnego zbioru wydanych przez siebie dzienników

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:stanowienie i ogłaszanie prawa miejscowego
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2005 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.09.2009 12:08 Edycja dokumentu (Anna Talik)
18.02.2005 14:35 Edycja dokumentu (Anna Talik)
18.02.2005 14:33 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)