ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze

­

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zapraszam organizacje społeczne, działające na obszarze Gminy Jaworze, do konsultacji/zgłaszania opinii do projektu uchwały:

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze.

Opinię proszę kierować w formie pisemnej:

  1. osobiście na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@jaworze.pl
  3. za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres: /30omoor391/skrytka

Z projektem przedmiotowej uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jaworze (BIP), Menu przedmiotowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi konsultacje aktów prawa miejscowego: https://jaworze.bip.info.pl/index.php?idmp=84&r=r

Termin zgłaszania opinii rozpoczyna się w dniu 11 czerwca 2021 r. i kończy w dniu 21 czerwca 2021 r. Do konsultacji uprawnione są organizacje społeczne, działające na obszarze Gminy Jaworze.

Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jaworze (BIP).

Podpisano:
z up. Wójta
Anna Skotnicka-Nedzka
Zastępca Wójta

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.06.2021
Data publikacji:11.06.2021 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.06.2021 14:37 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
23.06.2021 14:37 Dodano załącznik "Protokół z konsultacji.pdf" (Michał Urbaś)
23.06.2021 14:37 Dodano załącznik "Protokół z konsultacji.doc" (Michał Urbaś)
11.06.2021 12:25 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
11.06.2021 12:18 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)