ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

­

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 24 lutego 2021r.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 24-02-2021r. do 08-03-2021r.

Uwagi można było przesyłać do 8 marca 2021 roku.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze.

Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor39/skrytka  lub drogą mailową na adres  atalik@jaworze.pl

Komórką do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Jaworzu.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

i Zarządzania Kryzysowego

Anna Talik

 


Ogłoszenie o konsultacjach

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14),

zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonych projektów uchwał Rady Gminy Jaworze:

 

  • w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl w terminie do dnia 8 marca 2021r.

 

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego.

 

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

i Zarządzania Kryzysowego

Anna Talik

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Anna Talik
Data na dokumencie:24.02.2021
Data publikacji:24.02.2021 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.03.2021 14:44 Edycja dokumentu (Anna Talik)
10.03.2021 14:42 Edycja dokumentu (Anna Talik)
24.02.2021 13:13 Edycja dokumentu (Anna Talik)
24.02.2021 13:09 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)