ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.

­

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 638) oraz § 3 uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zapraszam organizacje społeczne, działające na obszarze Gminy Jaworze, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do konsultacji/zgłaszania opinii do projektu uchwały:

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.

Opinię proszę kierować w formie pisemnej:

  1. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mbednarek@jaworze.pl

Z projektem przedmiotowej uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jaworze (BIP), Menu przedmiotowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi konsultacje aktów prawa miejscowego: https://jaworze.bip.info.pl/index.php?idmp=84&r=r

Termin zgłaszania opinii rozpoczyna się w dniu 29 stycznia 2021 r. i kończy w dniu 19 lutego 2021 r.

Uprawnionymi podmiotami do konsultacji/zgłaszania opinii są organizacje społeczne, działające na obszarze Gminy Jaworze, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jaworze (BIP).

Podpisano:

Z up. Wójta
Marcin Bednarek
Naczelnik Wydziału
Spraw Komunalnych i Uzdrowiska

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:28.01.2021
Data publikacji:29.01.2021 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.02.2021 12:19 Usunięto załącznik Protokół z przeprowadzonych konsultacji (Michał Urbaś)
24.02.2021 12:18 Dodano załącznik "protokól z przeprowadzonych konsultacji.pdf" (Michał Urbaś)
23.02.2021 14:43 Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacji" (Anna Talik)
29.01.2021 10:21 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)