ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu

­

Działając na podstawie § 3 uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalnosci pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001, zm. Dz.Urz.Woj.Śl., z 2011 nr 1 poz. 14), zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:

- w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu

 

Uwagi proszę przesłać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor39/skrytka lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl w terminie do dnia 1 lutego 2021r.

Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii uprawniony jest Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Jaworzu lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze.

Wyniki ogłoszenia wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zastępca Wójta

Anna Skotnicka-Nędzka

Komentarz

­

skorygowano termin do wnoszenia uwag z uwagi na błąd pisarski

było 20 lutego 2020r.

winno być 1 lutego 2021r.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Dorota Sacher-Wejster
Data na dokumencie:13.01.2021
Data publikacji:14.01.2021 08:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.02.2021 08:32 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
05.02.2021 08:32 Dodano załącznik "PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI Statut 2021.docx" (Michał Urbaś)
22.01.2021 10:58 Edycja dokumentu (Anna Talik)
14.01.2021 08:01 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)