Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 11 grudnia 2019 r. przez Wójta Gminy Jaworze

­

Z A P R O S Z E N I E
osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 11 grudnia 2019 r. przez Wójta Gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą” - zapraszam osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert w konkursie ogłoszonym dnia 11 grudnia 2019 r. przez Wójta Gminy Jaworze na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria wynikające z ustawy:
1) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie;
2) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
3) korzystają w pełni z praw publicznych.

Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, komisja oceniać będzie oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d) w przypadku wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji – planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Komisja konkursowa, co do zasady, pracować będzie w godzinach pracy Urzędu Gminy Jaworze. Skład komisji konkursowej powołuje Wójt Gminy Jaworze.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą zgłaszać swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej na druku pod nazwą „Zgłoszenie kandydata”, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze (www.jaworze.bip.info.pl). Wypełniony formularzy zgłoszeniowy złożyć należy w Kancelarii Głównej – Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) - do godz. 15:00.

Wszelkie dodatkowe informacje w powyższym zakresie udzielane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Jaworze przez Wydział Rozwoju i Inwestycji, tel. (33) 828 66 43.

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 11 grudnia 2019 r. przez Wójta Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Tomasz Jaszowski
Data na dokumencie:16.12.2019
Data publikacji:16.12.2019 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.12.2019 12:11 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)