Status Gminy Jaworze

­

 

 

Status Gminy Jaworze


 

Gmina w zakresie, w jakim jest przedmiotem regulacji ustawy o samorządzie gminnym, odpowiada współczesnemu rozumieniu "samorządu". Zarówno art. 16 Konstytucji (Dz. U. z 1997r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), jak i art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) stwierdza, że gmina jest korporacyjnym podmiotem prawa, którego substratem osobowym jest gminna wspólnota mieszkaniowa. Zarówno rada gminy, jak i wójt gminy są wybierani w demokratycznych wyborach przeprowadzanych zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1319 ze zm.).

Samorząd gminny został powołany do życia przez Konstytucję i ustawę o samorządzie gminnym, poszczególne gminy zaś zostały utworzone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów (art. 4 ustawy o samorządzie gminnym).

Gmina Jaworze została powołana do życia Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990r. w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statusu miasta (Dz.U. z 1990 r. Nr 2 poz. 8).

Gmina jest to podmiot prawa wyposażony w kompetencje z zakresu prawa administracyjnego oraz w osobowość prawną prawa cywilnego. Gmina ma w istotnym zakresie uczestniczyć w realizowaniu zadań publicznych z zakresu administracji publicznej (art 16 ust. 2 Konstytucji); art. 6 ustawy o samorządzie gminnym stwarza domniemanie właściwości gminy we wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów, art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zawiera obszerny katalog spraw z zakresu administracji publicznej, objętych zakresem działania gminy, rozliczne ustawy szczegółowe zaś przydzielają organom gminy kompetencje mające umożliwić wykonanie zadań w tym zakresie.

[...] Art. 7 ust. 1 [u.o.s.g.] Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególno
ści zadania własne obejmują
sprawy:
1)
ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony ś
rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodoci
ągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo
łecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuń
czych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz
ądzeń
sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewie
ń
,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz
ądku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposaż
enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz
ądzeń użytecznoś
ci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci
ąż
y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz
ą
dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó
łpracy z organizacjami pozarzą
dowymi,
20) wspó
łpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.[...]

Organy gminy są właściwe w sprawach, które pozostają w związku z terytorium gminy (art. 18 ust. 1 i art 30 ust. 1 w zw. z art 1 ust. 2 i art 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), wszyscy mieszkańcy gminy zaś z mocy prawa są członkami "gminnej wspólnoty samorządowej" o której mowa w art 1 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Status Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.11.2004 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.11.2020 09:29 Edycja dokumentu (Anna Talik)
24.11.2020 09:15 Edycja dokumentu (Anna Talik)
24.11.2020 09:13 Edycja dokumentu (Anna Talik)
08.08.2019 09:12 Dodano załącznik "Statut Gminy Jaworze" (Anna Talik)
08.08.2019 09:10 Zmieniono tytuł załącznika z "03" na "VIII,71,07 herb, flaga, banner, pieczęć Gm Jaworze.pdf " (Anna Talik)
08.08.2019 09:10 Usunięto załącznik 02 (Anna Talik)
08.08.2019 09:10 Zmieniono tytuł załącznika z "01" na "Dziennik Ustaw 1990.2.8.pdf" (Anna Talik)
08.08.2019 09:09 Edycja dokumentu (Anna Talik)
19.11.2014 08:19 Usunięto załącznik 05 (Anna Talik)
19.11.2014 08:19 Usunięto załącznik 04 (Anna Talik)
19.11.2014 08:17 Dodano załącznik "02" (Anna Talik)
19.11.2014 08:17 Usunięto załącznik 02 (Anna Talik)
07.01.2011 09:35 Edycja dokumentu (Anna Talik)
07.01.2011 09:34 Dodano załącznik "02" (Anna Talik)
07.01.2011 09:34 Edycja dokumentu (Anna Talik)
07.01.2011 09:32 Usunięto załącznik 02 (Anna Talik)
20.11.2007 10:12 Edycja dokumentu (Anna Talik)
20.11.2007 10:09 Edycja dokumentu (Anna Talik)
20.11.2007 10:05 Edycja dokumentu (Anna Talik)
16.11.2007 11:29 Edycja dokumentu (Anna Talik)
16.11.2007 10:50 Edycja dokumentu (Anna Talik)
16.11.2007 10:49 Edycja dokumentu (Anna Talik)
16.11.2007 10:40 Dodano załącznik "05" (Anna Talik)
16.11.2007 10:38 Dodano załącznik "04" (Anna Talik)
16.11.2007 10:13 Dodano załącznik "03" (Anna Talik)
16.11.2007 10:12 Dodano załącznik "02" (Anna Talik)
16.11.2007 09:46 Dodano załącznik "01" (Anna Talik)
16.11.2007 09:46 Edycja dokumentu (Anna Talik)
17.11.2004 13:09 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)