x 
Drukuj
Michał Urbaś 18.04.2019 14:32

konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

­

WÓJT GMINY JAWORZE
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA

NA STANOWISKO DYREKTORA:
Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen broni  Stanisława Maczka w Jaworzu

 

 1. Oznaczenie organu prowadzącego szkołę: Gmina Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
 2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen broni  Stanisława Maczka w Jaworzu,
  ul. Wapienicka 10, 43-384 Jaworze.
 3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597).
 4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   1. stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
   2. stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   1.  imię (imiona) i nazwisko,
   2.  datę i miejsce urodzenia,
   3.  obywatelstwo,
   4.  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.);
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego– w przypadku nauczyciela;
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967ze zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca  2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 5. Oferty należy składać w formie pisemnej do: Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jaworze.
 6. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jaworze.
 8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 9. Informuje się, że na żądanie organizatora konkursu kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów pkt. 4 lit. d-g, l, m.
 10. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.04.2019
Data publikacji:18.04.2019 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.04.2019 14:54 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
18.04.2019 14:32 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)